ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การอบรม หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (รหัส 62118) นางรักษ์คณา ติ๊บมา 22/06/2020 - 24/06/2020
2 โภชนาการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน นางสาวรัชนี ศรีโชติ 01/07/2020 - 09/04/2021
3 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP) รหัสหลักสูตร ๖๒๐๗๕ นายจักรพันธ์ รัตนสุวรรณ 27/06/2020 - 29/06/2020
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Student Smart System :3s ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เชียงราย เขต 1 นางรักษ์คณา ติ๊บมา 24/08/2020 - 24/08/2020
5 การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนเสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอยายมุขและสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) ของสพ นางรักษ์คณา ติ๊บมา 08/08/2020 - 08/08/2020

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.