ประชาสัมพันธ์

Latest News57010125
1. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รอบ 2

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา 1 ปี ของ ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ ร.ร.บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) อ.เวี

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
2. ประชุมสมาคมผู้บริหารอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ประชุมสมาคมผู้บริหารอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมใน ปี 2563

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคัดกรองตัวแทนรุ่น

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคัดกรองตัวแทนรุ่น ในการจัดทำงานทอดผ้าป่า (วันทำบุญ รดน้ำดำหัวพ่ออุ๊ยใจ)

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
4. ผู้อำนวยการศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน และการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 4

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
5. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห์)

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
6. ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา

ขอกราบพระคุณ ครอบครัวไล้ทอง เป็นอย่างสูง ในความเมตตา ความอารี ความห่วงใย และการแบ่งปัน โอกาสให้นักเรียนด้วยการมอบทุนแก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อฯ

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
7. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
8. โครงการส่งต่อคอมพิวเตอร์ มือสองเพื่อการเรียนรู้

โครงการส่งต่อคอมพิวเตอร์ มือสองเพื่อการเรียนรู้ แก่โรงเรียนน้องที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
9. หมู่ 2 และ หมู่ 14 มาพัฒนาโรงเรียนในวันนี้ 

หมู่ 2 บ้านดงชัย นำทีมโดยพ่อกำนันเชิดชัย แสงสุข และชาวบ้าน หมู่ 14 บ้านเด่นสันทราย นำโดยพ่อหลวงอนิรุท วงค์เพ็ญ มาพัฒนาโรงเรียนในวันนี้ 

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
10. บ้านป่าห้า หมู่ที่ 3 ทุกครัวเรือน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำรั้วรอบบ่อปลา

บ้านป่าห้า หมู่ที่ 3 ทุกครัวเรือน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำรั้วรอบบ่อปลา เพื่อความปลอดภัย

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
11. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มาจัดระบบติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้มาจัดระบบติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
12. ตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปสร้างรั้วกั้น รอบสระน้ำ(บ่อเลี้ยงปลา)

ตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปสร้างรั้วกั้น รอบสระน้ำ(บ่อเลี้ยงปลา)ของโรงเรียน

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
13. รับมอบหนังสือจาก มูลนิธิ ดร.วิษณุ  ตุลสุข

รับมอบหนังสือจาก มูลนิธิ ดร.วิษณุ  ตุลสุข เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นสื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักเรียน

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
14. ซ่อมบำรุงทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้มาซ่อมบำรุงทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
15. ศน.นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณะนิเทศจาก สพป.เชียงราย เขต 1 มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
16. ประชุมคณะครู

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
17. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

Latest News57010125
18. ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 28 พ.ย.2562 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกันปรึกษา การดำเนินการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

0000-00-00 นิวัฒน์ อ้ายจาย

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Latest News57010125

งานทำบุญฉลองซุ้มประตูวัด ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เว

คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ได้ไปร่วมงานทำบุญฉลองซุ้มประต

Read more
Latest News57010125

ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันใ

ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญ

Read more
Latest News57010125

การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประ

เข้าร่วมแข่งขันในโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภททีม

Read more
Latest News57010125

เกียรติบัตร การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอ

เข้าร่วมแข่งขันในโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภททีม

Read more
Latest News57010125

กิิจกรรมปลูกต้นไม้

ร่วมกันปลุกต้นไม้ในโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ.ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม"

Read more
Latest News57010125

การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้

การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี

Read more
Latest News57010125

ทำบุญตักบาตร "วันมาฆบูชา"

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

Read more
Latest News57010125

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563

จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2563

Read more
Latest News57010125

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมแลกของขวัญ เนื่องในงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.